Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
385 385 hinh Lễ Húy kỷ82 ưassa Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ hinh Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website
“Hổ trướng khu cơ” là binh pháp do Đào Duy Từ soạn ra, để dạy các tướng sĩ xứ Đàng Trong. Đó là cuốn binh pháp viết về nghệ thuật quân sự “độc nhất vô nhị” của Việt Nam còn nguyên vẹn và được lưu truyền cho đến ngày nay. Khác hẳn với nhiều cuốn binh pháp, hổ trướng khu cơ được biên soạn thiên về mặt thực hành hơn là mặt lý luận quân sự và được viết theo quan điểm cổ truyền của thuyết Tam Tài “Thiê..
HỔ TRƯỚNG KHU CƠ   QUYỂN I   TẬP THIÊN   TỔNG LUẬN VỀ CƠ YẾU BINH PHÁP   Mảng nghe: Gươm báu ấn vàng, Nguyên soái lên đàn ban hiệu lệnh, Quạt lông khăn lụa, Quân sư cười nói vận thần cơ…   Đến quốc triều ta, Chính Nha úy Nội tán Lộc Khê tiên sinh, đem tài lạ giúp Vua, phát huy tinh túy của tướng môn lập ra các phép hỏa cầu, yên cầu và phép thư..
HỔ TRƯỚNG KHU CƠ   QUYỂN II   TẬP ĐỊA   YẾU CHỈ BÀN VỀ TRẬN     Bàn về ba trận Thái cực bao, Thái tố tam tài, Thái thủy hồn nguyên.   Bàn về hai trận Tiên thiên Hà đồ đất hẹp nhất biến, Tiên thiền hà đồ đất rộng nhị biến.   Bàn về bốn trận Bát môn kim tỏa chính trận, Bát môn kim tỏa nhị biến, Bát môn kim tỏa tam biến, Bát mô..
HỔ TRƯỚNG KHU CƠ   QUYỂN III   TẬP NHÂN   YẾU CHỈ VỀ TƯỚNG   Phàm đạo làm tướng, có tám điều cốt yếu: Một là đốc nhân, hai là minh nghĩa, ba là cẩn tín, bốn là trí dũng, năm là minh triết, sáu là tài năng, bảy là cương dũng, tám là uy nghiêm. Trong tám điều ấy, lấy chí thành làm chủ…     PHÉP CHỌN TƯỚNG LUYỆN BINH   YẾU LUẬN..