Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu



Liên kết mạng xã hội
Quảng cáo
Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Húy kỷ82 Nhà từ đường họ Đào Duy Lễ Huý kỵ 382 scscs Lễ Huý kỵ 382 ưassa Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh 383 hinh Lễ Huý kỵ 382 hinh 383
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Chạp mả 2016 Thiệp mời Dàn nhã nhạc hinh Di tích lịch sử Lũy Thầy Chạp mả 2016 Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" tại Quảng Bình Bồ Đề tự (chùa Bà) Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" - Quảng Bình Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ Sách gia phả họ Đào Duy tại Cự Tài Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" Bản đồ Việt Nam (chia 2 miền Nam - Bắc) Bia di tích lịch sử "Lũy Thầy" Thanh Bình Từ Đường Hổ Trướng Khu Cơ Bản đồ "lũy Thầy" tại Quảng Bình Láng Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ Đào Duy Lộc Tảo mộ tại Lăng Chạp mả Thanh Bình Từ Đường Đào Duy Lộc Chạp mả 2016 Chạp mả 2016 Đào Duy Hương Tảo mộ tại Lăng Chạp mả 2016 Chạp mả 2016 hinh Dâng hương ngày 05/01/2017 Lễ Huý kỵ 382 hinh Lễ Huý kỵ 382 hinh Lễ Huý kỵ 383 383 383 383 383 BảnđồNam - Bắc 383 383 383 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Nhà từ đường họ Đào Duy Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 nhà từ đường họ Đào Duy hinh Lễ Huý kỵ 382 Chạp mả 2016 Lễ Huý kỵ 384
Liên kết website

HỔ TRƯỚNG KHU CƠ

 

QUYỂN II

 

TẬP ĐỊA

 

YẾU CHỈ BÀN VỀ TRẬN

 

 

Bàn về ba trận Thái cực bao, Thái tố tam tài, Thái thủy hồn nguyên.

 

Bàn về hai trận Tiên thiên Hà đồ đất hẹp nhất biến, Tiên thiền hà đồ đất rộng nhị biến.

 

Bàn về bốn trận Bát môn kim tỏa chính trận, Bát môn kim tỏa nhị biến, Bát môn kim tỏa tam biến, Bát môn kim tỏa tứ biến.

 

Bàn về các trận Tiểu chu thiên.

 

Tổng luận về toàn chỉ Chu thiên.

 

YẾU LUẬN VỀ GIÁO TRƯỜNG DIỄN TRẬN

 

YẾU PHÁP PHÁ TRẬN

 

TỔNG BÌNH VỀ TẬP ĐỊA

 

…Tôi đọc sách Hổ trướng khu cơ đến tập Địa thì vỗ sách mà than rằng: Xem thánh hiền xưa đặt ra trận pháp, như các trận Tiên thiên Hà đồ, Bát môn kim tỏa, cùng các trận Chu thiên tựa hồ đương chỗ đồng bằng nội rộng mà đột ngột nổi lên ngũ hồ ngũ nhạc, chín châu bốn biển, dầu có nghìn môn vạn hộ, bốn mặt tám phương, nhưng trong ấy hiểm trở kín đáo thế không lọt được cái kim, ví dù quân giặc trăm vạn, dõng tướng nghìn viên cũng không làm gì nổi… . Học thì học diệu kế của Khổng Minh, dùng thì dùng thần cơ của Lã Vọng. Nếu không phải tiên núi Bạch Hạc truyền phép diệu, thì làm sao rồng bay lên trời giúp công to?

 

    ĐÀO DUY LỘC (sưu tầm – biên soạn)

(Theo Sử Việt)