Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
385 385 hinh Lễ Húy kỷ82 ưassa Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ hinh Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website

HỔ TRƯỚNG KHU CƠ

 

QUYỂN II

 

TẬP ĐỊA

 

YẾU CHỈ BÀN VỀ TRẬN

 

 

Bàn về ba trận Thái cực bao, Thái tố tam tài, Thái thủy hồn nguyên.

 

Bàn về hai trận Tiên thiên Hà đồ đất hẹp nhất biến, Tiên thiền hà đồ đất rộng nhị biến.

 

Bàn về bốn trận Bát môn kim tỏa chính trận, Bát môn kim tỏa nhị biến, Bát môn kim tỏa tam biến, Bát môn kim tỏa tứ biến.

 

Bàn về các trận Tiểu chu thiên.

 

Tổng luận về toàn chỉ Chu thiên.

 

YẾU LUẬN VỀ GIÁO TRƯỜNG DIỄN TRẬN

 

YẾU PHÁP PHÁ TRẬN

 

TỔNG BÌNH VỀ TẬP ĐỊA

 

…Tôi đọc sách Hổ trướng khu cơ đến tập Địa thì vỗ sách mà than rằng: Xem thánh hiền xưa đặt ra trận pháp, như các trận Tiên thiên Hà đồ, Bát môn kim tỏa, cùng các trận Chu thiên tựa hồ đương chỗ đồng bằng nội rộng mà đột ngột nổi lên ngũ hồ ngũ nhạc, chín châu bốn biển, dầu có nghìn môn vạn hộ, bốn mặt tám phương, nhưng trong ấy hiểm trở kín đáo thế không lọt được cái kim, ví dù quân giặc trăm vạn, dõng tướng nghìn viên cũng không làm gì nổi… . Học thì học diệu kế của Khổng Minh, dùng thì dùng thần cơ của Lã Vọng. Nếu không phải tiên núi Bạch Hạc truyền phép diệu, thì làm sao rồng bay lên trời giúp công to?

 

    ĐÀO DUY LỘC (sưu tầm – biên soạn)

(Theo Sử Việt)