Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
385 385 hinh Lễ Húy kỷ82 ưassa Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ hinh Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website

HỔ TRƯỚNG KHU CƠ

 

QUYỂN III

 

TẬP NHÂN

 

YẾU CHỈ VỀ TƯỚNG

 

Phàm đạo làm tướng, có tám điều cốt yếu: Một là đốc nhân, hai là minh nghĩa, ba là cẩn tín, bốn là trí dũng, năm là minh triết, sáu là tài năng, bảy là cương dũng, tám là uy nghiêm. Trong tám điều ấy, lấy chí thành làm chủ…

 

 

PHÉP CHỌN TƯỚNG LUYỆN BINH

 

YẾU LUẬN VỀ QUÂN CƠ

 

PHÉP DẠY QUÂN ĐÁNH GIẶC

 

PHÉP GIỮ THÀNH CHỐNG GIẶC

 

YẾU LUẬN VỀ ĐỊA THẾ

 

 

Phàm người làm tướng, trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý. Thiên văn là biết vận độ của nhật nguyệt tinh thần, biết then mấy âm dương rét nóng để rõ manh mối họa phúc, điềm triệu lành dữ. Địa lý là biết sự biến di của chim muông cây cỏ, biết thế hiểm của núi sông hang khe, để đặt phục ra kỳ, lập dinh đóng trại. Không như học giả đời sau học thiên văn chỉ câu chấp ngày giờ tốt xấu mà không biết biến thông, học địa lý chỉ câu nệ long hổ xà tước mà không biết hình thế.

 

Trước có người bạn hỏi tôi rằng: Địa lý là gì? Tôi đáp rằng: Địa thì có mười kiểu, bốn kiểu đất xấu, sáu kiểu đất tốt. Bốn kiểu xấu là thế nào?Một là đất thiền kháo, hai là đất tử phách, ba là đất tử trụ, bốn là đất tử ngục. Trong bốn đất ấy dẫu có trí tướng ở vào đấy cũng không làm thế nào được… Sáu kiểu đất tốt là gì? Một là thông địa, hai là quai địa, ba là chi địa, bốn là ải địa, năm là hiểm địa, sáu là viễn địa…

 

Hình thế mười kiểu đất ấy là đại lược của binh gia, còn như những điều nhỏ nhặt thì không thể nói hết… Cho nên đạo làm tướng tất lấy địa lý làm đầu.

 

Vậy có thơ rằng:

 

Thảng vân trí tướng thiện hành binh,

 

Thập pháp chi trung vật tự khinh.

 

Khoáng dã bình nguyên nghi kết trận,

 

Y son bàng thủy khả an dinh                                                       

 

Dương sư tu tảo phòng hung địa,

 

Chấn lữ vưu dương chiếm địa hình.

 

Viễn cận hiểm di tâm tận quát,

 

Phong trần nhất tảo trứ phương danh.

 

Dịch:

 

Nay xem trí tướng khéo hành binh,

 

Mười phép trên này chớ tự khinh.

 

Nội rộng đồng bằng nên kết trận,

 

Dựa non bên nước khá bày dinh.

 

Đóng quân trước hết phòng hung địa,

 

Cắm trại càng nên chiếm địa hình.

 

Hiểm dễ xa gần lòng thấu suốt,

 

Phong trần quét sạch để phương danh.

 

ĐÀO DUY LỘC (sưu tầm – biên soạn)

(Theo Sử Việt)