Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 scscs Lễ Huý kỵ 382 ưassa Nhà từ đường họ Đào Duy Lễ Húy kỷ82 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 hinh Lễ Huý kỵ 382 hinh Lễ Huý kỵ 382 hinh 383 383 383 383
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 383 Lễ Huý kỵ 382 hinh hinh Lễ Huý kỵ 382 Dâng hương ngày 05/01/2017 Chạp mả 2016 hinh Đào Duy Hương Tảo mộ tại Lăng Chạp mả 2016 Chạp mả 2016 Đào Duy Lộc Chạp mả 2016 Thanh Bình Từ Đường Chạp mả Đào Duy Lộc Tảo mộ tại Lăng Láng Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ Bia di tích lịch sử "Lũy Thầy" Bản đồ "lũy Thầy" tại Quảng Bình Hổ Trướng Khu Cơ Thanh Bình Từ Đường Sách gia phả họ Đào Duy tại Cự Tài Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" Bản đồ Việt Nam (chia 2 miền Nam - Bắc) Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" tại Quảng Bình Dấu tích lịch sử "Lũy Thầy" - Quảng Bình Bồ Đề tự (chùa Bà) Chạp mả 2016 hinh Di tích lịch sử Lũy Thầy Thiệp mời Dàn nhã nhạc Chạp mả 2016 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 BảnđồNam - Bắc Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 Nhà từ đường họ Đào Duy Lễ Huý kỵ 382 Lễ Huý kỵ 382 nhà từ đường họ Đào Duy hinh Lễ Huý kỵ 382 Chạp mả 2016 383 383 383 383 383 383 383
Liên kết website

ĐỀN THỜ THUỶ TỔ THÁI SƯ HOẰNG QUỐC CÔNG

ĐỆ NHẤT KHAI QUỐC CÔNG THẦN

ĐÀO DUY TỪ                  

CỰ TÀI - HOÀI PHÚ - HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH (LÀNG TÙNG CHÂU XƯA)

Website:www.daoduytu.com.vn       Hotline: 09. 17. 10. 1634

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC

----------*****----------

 

KẾT TOÁN QUỸ KHUYẾN HỌC ĐỀN THỜ THUỶ TỔ ĐÀO DUY TỪ

(NIÊN KHÓA: 2015 – 2016 VÀ 2016 - 2017)

 

1/ NIÊN KHOÁ 2015 – 2016:

 

TỔNG THU:

 

HIỆN KIM: 10.000.000 VNĐ (MƯỜI TRIỆU ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 800 QUYỂN TẬP

 

 

TỔNG CHI:

 

HIỆN KIM: 1.500.000 VNĐ (MỘT TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 600 QUYỂN TẬP

 

 

SỐ DƯ CUỐI KỲ:

 

HIỆN KIM: 8.500.000 VNĐ (TÁM TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 200 QUYỂN TẬP

 

 

2/ NIÊN KHOÁ 2016 – 2017:

 

SỐ DƯ ĐẦU KỲ:

 

HIỆN KIM: 8.500.000 VNĐ (TÁM TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 200 QUYỂN TẬP

 

 

TỔNG THU:

 

HIỆN KIM: 3.000.000 VNĐ (BA TRIỆU ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 600 QUYỂN TẬP

 

 

TỔNG CHI:

 

HIỆN KIM: 1.500.000 VNĐ (MỘT TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 700 QUYỂN TẬP

 

 

SỐ DƯ CUỐI KỲ:

 

HIỆN KIM: 10.000.000 VNĐ (MƯỜI TRIỆU ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 100 QUYỂN TẬP

 

 

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

ĐÀO DUY LỘC