Google Map
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩuLiên kết mạng xã hội
Quảng cáo
385 385 hinh Lễ Húy kỷ82 ưassa Lễ Huý kỵ 382 383 383 hinh
Thống kê truy cập
Hình ảnh hoạt động
Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 386 Lễ Huý kỵ 385 Lễ Huý kỵ 385 Đền Thờ Thái Sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ hinh Lễ Húy kỵ 382 Lễ Huý kỵ 384 Lễ Huý kỵ 385
Liên kết website

ĐỀN THỜ THUỶ TỔ THÁI SƯ HOẰNG QUỐC CÔNG

ĐỆ NHẤT KHAI QUỐC CÔNG THẦN

ĐÀO DUY TỪ                  

CỰ TÀI - HOÀI PHÚ - HOÀI NHƠN - BÌNH ĐỊNH (LÀNG TÙNG CHÂU XƯA)

Website:www.daoduytu.com.vn       Hotline: 09. 17. 10. 1634

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC

----------*****----------

 

KẾT TOÁN QUỸ KHUYẾN HỌC ĐỀN THỜ THUỶ TỔ ĐÀO DUY TỪ

(NIÊN KHÓA: 2015 – 2016 VÀ 2016 - 2017)

 

1/ NIÊN KHOÁ 2015 – 2016:

 

TỔNG THU:

 

HIỆN KIM: 10.000.000 VNĐ (MƯỜI TRIỆU ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 800 QUYỂN TẬP

 

 

TỔNG CHI:

 

HIỆN KIM: 1.500.000 VNĐ (MỘT TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 600 QUYỂN TẬP

 

 

SỐ DƯ CUỐI KỲ:

 

HIỆN KIM: 8.500.000 VNĐ (TÁM TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 200 QUYỂN TẬP

 

 

2/ NIÊN KHOÁ 2016 – 2017:

 

SỐ DƯ ĐẦU KỲ:

 

HIỆN KIM: 8.500.000 VNĐ (TÁM TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 200 QUYỂN TẬP

 

 

TỔNG THU:

 

HIỆN KIM: 3.000.000 VNĐ (BA TRIỆU ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 600 QUYỂN TẬP

 

 

TỔNG CHI:

 

HIỆN KIM: 1.500.000 VNĐ (MỘT TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 700 QUYỂN TẬP

 

 

SỐ DƯ CUỐI KỲ:

 

HIỆN KIM: 10.000.000 VNĐ (MƯỜI TRIỆU ĐỒNG)

 

HIỆN VẬT: 100 QUYỂN TẬP

 

 

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

ĐÀO DUY LỘC